• Informujemy, iż od dnia 21.06. 2019 na ul. Leonharda planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - Etap 1a - Zmiana polegać będzie na przekierowaniu ruchu pieszych z chodnika od jezdni zachodniej na chodnik przy jezdni wschodniej (strona od Auto Land).
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego
Opublikowano: 18 stycznia 2019 13:31 | Aktualizacja: 15 marca 2019 15:27
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w roku 2019.

 OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ  
W 2019 ROKU

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980)

ogłaszam kwalifikację wojskową,

która zostanie przeprowadzona

w okresie od dnia 04 lutego 2019 roku do dnia 29 marca 2019 roku

w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2

przy ul. Wyspiańskiego 2 w Olsztynie

 

  1. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby przed wójtem lub    burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w terminie i miejscu określonym w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.
  2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 roku;  
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które:  
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,  
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;  
4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);                 
5) osoby, które ukończyły18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.  Do  stawienia  się  do  kwalifikacji  wojskowej  wzywa  wójt  lub  burmistrz  (prezydent miasta), 

4   Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):   
a)   dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;   
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;  
2) powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;  
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:  
a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;  
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;  
c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku;

5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:  
 1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):  
 a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;  
 b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;  
 2) powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną  dokumentację  medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; 
 3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty  potwierdzające poziom  wykształcenia  lub pobieranie nauki oraz  posiadane kwalifikacje zawodowe;   
 6. Osoby  podlegające  kwalifikacji  wojskowej  stawiają  się  przed   wójtem  lub  burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.   
7.  Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej  rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.  
8.  Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają  zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.   
9. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. 
10. Na osobach, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, obowiązek ten ciąży do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. 
11. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
12. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
13. Niestawienie się osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, a także odmowa poddania się badaniom lekarskim (w tym specjalistycznym) podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

                                                                        

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2018 roku

                                                                             WOJEWODA  
                                                                  WARMIŃSKO-MAZURSKI  

                                                                           Artur Chojecki

OBWIESZCZENIE_KW_2019.pdf              

 

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej  można uzyskać u pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna, Pani Joanny Miller w godzinach: 8:00- 15:00 nr tel. 782-554-419

 

                                                     

<