• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Zarządzenie Nr 201 Prezydenta Olsztyna
Opublikowano: 13 czerwca 2023 09:32 | Aktualizacja: 5 lipca 2023 09:39
Zarządzenie Nr 201 Prezydenta Olsztyna

z dnia 9 czerwca 2023r

Zarządzenie Nr 201 Prezydenta Olsztyna 

 z dnia 9 czerwca 2023r 

 

w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Olsztynie w 2023 roku.

 

 

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023.122), zarządzam co następuje:                                               

   § 1. Ustala się wytyczne Prezydenta Olsztyna, do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności stanowiące załącznik do zarządzenia.

   § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

   § 3.  Traci moc zarządzenie Nr 415 z dnia 31 grudnia 2021 r., w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w Olsztynie w 2022 roku.                                              

   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                     PREZYDENT OLSZTYNA

                                                                Piotr Grzymowicz

 

Zał. Nr1 do Zarządzenia - Wytyczne Prezydenta Olsztyna

 

 

<