• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Relacja z posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Opublikowano: 13 listopada 2023 11:47 | Aktualizacja: 26 listopada 2023 18:51
Relacja z posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

z dnia 9 listopada 2023r

Dnia 9 listopada 2023r odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Prezydenta Olsztyna dotyczące przygotowań do zbliżającego się sezonu zimowego.

 

Omówiono miedzy innymi:

  • zapewnienie ciągłości dostaw ciepła mieszkańcom Olsztyna,
  • reagowanie w przypadku nieprzejezdności dróg,
  • wypadki na zamarzniętych jeziorach,
  • zatrucia tlenkiem węgla,
  • palenie śmieciami w piecach domowych,
  • kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych,
  • przygotowanie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie do sezonu zimowego.

 

Priorytetowe zadania Straży Miejskiej to m.in.: kontrola zimowego utrzymania tj. na bieżąco kontrolowane będą chodniki, jezdnie, place pod kątem usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz dachy pod kątem zwisających sopli i nawisów śnieżnych. Straż Miejska będzie utrzymywać stały kontakt z dyspozytorem akcji zima ze ZDZiT oraz ze spółdzielniami mieszkaniowymi i zarządcami wspólnot mieszkaniowych.  Ponadto nastąpią kontrole posesji pod kątem spalania odpadów (spalanie w piecach, w przydomowych ogródkach czy tez ogrodach działkowych). Kolejnym zadaniem Straży Miejskiej jest kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych  a także zwracanie szczególnej uwagi na stan i warunki bytowe zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących.

 

Priorytetowe zadania. ZDZiT to m.in.: odpowiednie utrzymania dróg, chodników oraz terenów zlokalizowanych poza pasami drogowymi podczas akcji zima. ZDZiT podpisał umów z firmami które będą odśnieżały drogi/chodniki i posypywały je piaskiem i solą. Zarząd Dróg Zieleni i Transportu utrzymuje zimowo również chodniki wraz z terenami zlokalizowanymi poza pasami drogowymi będącymi w administracji ZDZiT, parkingi, schody terenowe oraz przystanki komunikacji publicznej. Chodniki wraz z terenami poza pasami drogowymi podzielono na trzy rejony zimowego utrzymania. Obecnie w magazynie ZDZiT  znajduje się ok. 650 ton soli drogowej.

 

Priorytetowe zadania Policji to m.in.: zabezpieczenie osób w kryzysie bezdomności, seniorów i samotnie zamieszkujących w sezonie jesienno-zimowy. Komenda Miejskiej Policji w Olsztynie podejmują szereg przedsięwzięć i działań mających na celu zapewnienie pomocy tym osobom. Dyżurni KMP w Olsztynie zostaną wyposażeni w aktualny rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom potrzebującym (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie), znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Policjanci m.in. z Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Olsztynie będą dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenach przywodnych, akwenach wodnych (wędkarze) oraz w parkach. Funkcjonariusze ww. wydziału będą realizować szereg zadań i akcji, wśród których wymienić należy: patrolowanie linii brzegowych jezior i rzek pod kątem bezpieczeństwa osób przebywających nad zbiornikami wodnymi, kontrolowanie miejsc niebezpiecznych na terenach wodnych i przywodnych; na zamarzniętych zbiornikach wodnych prowadzone będą akcje informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne; policjanci w ramach wspólnych służb z innymi uprawionymi podmiotami (np. Straż Leśna) prowadzić będą wspólne działania, kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych.

Priorytetowe zadania MPEC to m.in.: zabezpieczenie dostaw ciepła mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Na czas trwania sezonu grzewczego  obsługa Ciepłowni pracuje w systemie ruchu ciągłego. Cztery brygady po 10 pracowników pracują w systemie równoważnym.

 

Priorytetowe zadania MPK to m.in.: przegląd infrastruktury torowej, do końca listopada nastąpi wykonanie regulacji i zabezpieczenie  sieci trakcyjnej przed zamarzaniem. Przygotowanie taboru, utrzymanie infrastruktury torowej i energetyki trakcyjnej. MPK sp. z o. o. w Olsztynie od strony logistycznej i materiałowej jest w pełni przygotowane do pracy w warunkach zimowych 2023/2024

 

Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie wykonało przegląd oraz odnowienie bud dla psów mieszkających w pawilonach zewnętrznych, zgromadziło zapas słomy używanej do wyścielenia bud w okresie zimowym, zabezpieczyło środki na dostawy oleju opałowego, zabezpieczyło zapas karmy dla zwierząt w Schronisku, zarówno psów jak i kotów oraz zamontowano osłony od wiatru na części kojców zewnętrznych.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie także jest przygotowany do sezonu zimowego 2023-2024. Oferta Ośrodka jest bardzo szeroka i wsparcie jakim dysponuje Jednostka wynika zarówno z potrzeb mieszkańców, jak i przepisów prawa. Schronisko dla bezdomnych, zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Schronisko oprócz noclegów zapewnia gorący napój, odzież i obuwie, środki czystości i możliwość kąpieli i prania odzieży oraz świadczenia pieniężne i pomoc socjalną. Noclegownia natomiast zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego w godzinach 18.00 – 10.00, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Zapewnia również gorący napój, możliwość odzieży, prania lub wymianę odzieży, obuwia. Środki czystości i dezynfekujące.

 

Zgłoszeń związanych z akcją zima można dokonywać u dyżurnego RCB pod numerem telefonu: 603777858

 

<